Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.theproudcompany.nl, zoals deze beschikbaar is

gesteld door The Proud Company BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij

de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

 

1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Proud Company BV is het niet toegestaan

tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel

eigendom berust bij The Proud Company BV.

 

 

2. Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn

als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel

overeenkomst met The Proud Company BV te mogen claimen of te veronderstellen.

 

The Proud Company BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze

inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan

kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te

wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. The Proud

Company BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat

waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van

www.theproudcompany.nl op deze pagina. 

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product